فیلم/گریه گوینده خبر «المیادین» از جنایت سعودیها در صنعاء