وزیر انرژی عربستان: درباره دستیابی به توافق در خصوص سقف تولید نفت خوشبینم