رهبر گروه تروریستی "لشکر جنگوی" پاکستان در افغانستان کشته شد