پرداخت ۱۰۰۰ میلیارد تومان دیگر از بدهی گندمکاران تا پایان هفته