انتظار بود بعنوان اولین رئیس جمهور جنایت صنعا را محکوم می‌کردید