'گوشه ایران' در موزه میراث ملی پاکستان افتتاح می شود