منتظرالمهدی: مردم بارها ثابت کرده اند که شئونات را رعایت می کنند