نماز جمعه این هفته تهران به امامت آیت الله سید احمد خاتمی برگزار می شود