معاون اجرایی رییس جمهوری جنایت اخیر آل سعود در یمن را محکوم کرد