وزیر انرژی عربستان: درباره دستیابی به توافق درباره سقف تولید نفت خوشبینم