سفر مرکل به قاره آفریقا با تاکید بر بحران پناهندگان