یورش نظامیان صهیونیست به شرق اردوگاه البریج در مرکز نوار غزه