سناتور آمریکایی: چرا هنوز داریم به عربستان کمک می‌کنیم؟