رفع موانع موجود در مسیر تولید پتروشیمی‌ها بررسی شد