مفسر یواس.ای تودی: هیچیک از دو نامزد بازنده مناظره نبودند