آخرین وضعیت جسمانی نماینده تهران بعد از تصادف سهمگین