نماینده ایلام: لایحه ایجاد مناطق آزاد با بررسی مزایا و معایب به مجلس تقدیم شده است