مقام روس: در پی ایجاد تاسیسات دریایی دائم در بندر طرطوس سوریه هستیم