بازدید برخی از اعضای فراکسیون زنان از بیمارستان مفید و نمایشگاه کودک