پاسخ سیاسی شرکت بازرگانی دولتی به 2 گزارش اقتصادی تسنیم