پروژه های عظیم شبکه گازی ایران در استانبول معرفی شد