نخبگان جهان اسلام محورهای سخنان دکتر روحانی در مالزی را بخشی از وظایف خود بدانند