وزارت مهاجرت عراق: 198هزار خانواده آواره عراقی به منازل خود بازگشتند