تاکید رئیس جمهورسودان جنوبی بر ضرورت توقف خشونت های مسلحانه