حمایت از روحانی در انتخابات 96 برای استمرار ثبات کشور ضروری است