مناظره دوم؛ گرد و خاک ترامپ، «بگم بگم» ها، ورژن آمریکایی!