مقام روس: درصدد ایجاد یک پایگاه دائمی دریایی در طرطوس سوریه هستیم