تکمیل 350 پروژه مصوب سفر مقام معظم رهبری در خراسان‌شمالی