تاکید یک روانشناس بر ضرورت تبیین حماسه امام حسین (ع) برای کودکان