حضور احتمالی10 تا 12 هزار سمنانی در بزرگترین اجتماع مذهبی جهان