برخی مشکلات قانونی ناشی از نظام حقوقی بیمار کشور است