جمشیدیان حضور در تایم تریل مسابقات جهانی جاده را از دست داد