کرمان پیشرو در اجرای طرح الزام به انجام آزمایش‌های مشاوره ژنتیک در کشور