زنجان، میزبان رویداد کارآفرینانه دانشجویی و ایرانی «اکسیر»