سوگواره فرهنگی آموزشی «نگاهی تحلیلی به نهضت عاشورا» برگزار می‌شود