فرانسه خواستار تحقیقات بین‌المللی درباره رویدادهای سوریه شد