۱۹۸هزار خانواده عراقی به خانه‌های خود باز گشته‌اند