دختر ایرانی با حجاب کامل در مسابقات مردان آهنین آمریکا!