در دومین مناظره کلینتون و ترامپ، چه کسی دست بالا را داشت؟