راهکار قطع وابستگی به شرکت‌های خارجی در تأمین مالی صنعت برق کشور