ایران و چین نیازمند سرعت بخشیدن به اجرای توافق های مشترک هستند