نرخ موالید و طرح ساماندهی تعطیلات رسمی در شورای اجتماعی کشور بررسی شد