بهبود روابط اسلام آباد- دهلی با وجود «مودی» غیر ممکن است