رویترز: نارضایتی افغانستان از فعالیت آزادانه سرکرده طالبان در پاکستان