سخنگوی دولت تایلند خبر داد / ابراز تمایل روحانی به واردات برنج تایلندی