ترویج فرهنگ مفاهیم قرآنی وظیفه ذاتی عقیدتی سیاسی ارتش است