تحلیل یک کارگزاری از تولید و فروش ۶ ماهه ایران خودرو و مبلغ فروش