اولین دوره آزمون انتخاب مدیران برتر برگزار و 25 نفر قبول شدند