وعده همکاری مرکل به رئیس جمهور مالی درخصوص مبارزه با قاچاق