پکن: چین از مواضع روسیه در قبال سوریه و افغانستان حمایت می‌کند